+48 605 453-825 (recepcja)

kontakt@villahubertus.eu

sprawdź online
Data przyjazdu
Data wyjazdu
guests
kod rabatowy

Regulamin

Regulamin

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Villę Hubertus Kutno,PL
Regulamin obowiązuje od 15.05.2018

 

 

Wstęp

Firma Villa Hubertus Kutno,PL/Wynajmujący wprowadza niniejszy regulamin realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 1030) i zobowiązuje się do jego przestrzegania

 

§1
Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego, umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

 2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Villa Hubertus Kutno  w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Villa Hubertus Kutno .

 3. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania pokoi i apartamentów do wynajmu oferowanych przez Villa Hubertus Kutno,PL  , usług lub wizerunku Villa Hubertus Kutno,PL , z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,

 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz placówki publiczne i jednostki budżetowe, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 UŚUDE, korzystająca z usług oferowanych przez Villa Hubertus Kutno,pl .

 5. Prawo właściwe – prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej,

 6. Prawo właściwe w zakresie danych osobowych – przepisy dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, określające obowiązki podmiotów przetwarzających dane,

 7. Villa Hubertus Kutno,PL/Wynajmujacy – Firma Villa Hubertus Kutno,PL z siedzibą w Malina 46, 99-300 Kutno

 8. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z internetowej platformy rezerwacyjnej Villa Hubertus Kutno,PL . Regulamin jest dostępny bezpłatnie pod adresem internetowym www.villahubertus.eu

 9. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).

 10. Serwis – strona internetowa Wynajmującego, dostępna pod adresem: www.villahubertus.eu

 11. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

 12. Apartamenty / Apartament – proponowane do wynajmu , których oferta znajduje się pod adresem internetowym www.villahubertus.eu Pokoje – proponowane do wynajmu pod adresem Kutno,Malina 46 i pod adresem internetowym www.villahubertus.eu .

 13. Umowa – umowa najmu pokoju zawierana pomiędzy Klientem a Villa Hubertus Kutno,PL powstaje z chwilą potwierdzenia procesu rezerwacji przez Villa Hubertus Kutno,PL .

 14. Usługi – czynności zmierzające do dokonania przez Klienta rezerwacji apartamentu za pośrednictwem strony internetowej www.villahubertus.eu w tym do zawarcia umowy oraz do jej późniejszego wykonania.

 15. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 16. Rezerwacja – usługa polegająca na złożeniu rezerwacji w zakresie wynajmu apartamentu przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej www.villahubertus.eu na podstawie której  zawierana jest umowa pomiędzy  Klientem a  Villą Hubertus Kutno,PL zgodnie z §4. 

§2
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:

  1. prawa i obowiązki Klienta oraz Villi Hubertus związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz zawarciem i wykonaniem umowy,

  2. zasady dokonywania rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej www.villahubertus.eu oraz zasady zawierania umowy,

 2. Wynajmujący świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.villahubertus.eu zgodnie z Regulaminem,

 3. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług świadczonych przez Villa Hubertus  za pośrednictwem strony internetowej www.villahubertus.eu .

 4. Klient przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Wynajmującego, przy użyciu serwisu zobowiązuje się zapoznać z niniejszym Regulaminem i oświadcza, że akceptuje jego warunki bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

 5. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez, lub do systemu teleinformatycznego Wynajmującego treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemu teleinformatycznego, oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, lub treści niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 6. Klient nie ma prawa dostarczania Wynajmującemu treści o charakterze bezprawnym.

 7. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia, lub uniemożliwienie Klientom korzystania z usług.

 8. W przypadkach szczególnych, kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Wynajmujący ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia Klientów i przeprowadzenia prac mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

§3
Warunki i wymagania techniczne świadczenia usług 

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Wynajmujący są następujące:

  1. połączenie z siecią Internet,

  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,

  3. przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej,

 2. Wynajmujący informuje o możliwości odnotowywania adresu IP Klienta w celu prowadzenia statystyki serwisu oraz wprowadzania usprawnień w serwisie.

 3. Wynajmujący zastrzega, że korzystanie z usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się Klientowi przedsięwzięcie odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.

 4. Szczegółowa informacja w powyższym zakresie znajduje się w § 12 Regulaminu.

§4
Rezerwacja apartamentu/Płatności

 1. Aktualne zestawienie dostępnego zasobu  apartamentów znajduje się wyłącznie na stronie internetowej www.villahubertus.eu

 2. Informacje dotyczące apartamentów podane na stronie internetowej www.villahubertus.eu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 3. Klient dokonuje rezerwacji online poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności, polegających na wypełnieniu formularza rezerwacyjnego, w którym Klient proszony jest o dokonanie wyboru terminu pobytu, oraz przewidywanej ilości osób, które będą korzystały z apartamentu w wybranym przez Klienta terminie.

 4. W odpowiedzi na skierowane do Villi Hubertus zapytanie w ramach skorzystania ze strony internetowej www.villahubertus.eu , Klient otrzymuje zestawienie wolnych pokoi i apartamentów w danym terminie.

 5. Po otrzymaniu zestawienia wolnych apartamentów Klient uprawniony jest do wyboru odpowiadającego jego potrzebom apartamentu oraz ewentualnych usług dodatkowych (np. stanowisko postojowe w garażu wielostanowiskowym) celem dokonania rezerwacji (potwierdzenie rezerwacji ze strony Klienta).

 6. Potwierdzenie rezerwacji ze strony Klienta jest jednoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy. Przy potwierdzeniu rezerwacji Klient zobowiązany jest podać dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.

 7. Potwierdzenie rezerwacji ze strony Klienta jest jednoznaczne z oświadczeniem przez niego, że podane dane osobowe są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że jest uprawniony do zawarcia umowy w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz że podane informacje nie naruszają praw osób trzecich.

 8. Potwierdzenie rezerwacji ze strony Villi Hubertus oznacza przyjęcie oferty i skutkuje zawarciem umowy. Zawarcie umowy jest jednoznaczne z obowiązkiem zapłaty zaliczki  w wysokości 30% ogólnych kosztów pobytu. Zaliczka winna być zapłacona w terminie 3 dni od potwierdzenia rezerwacji, o ile nie zostało ustalone inaczej, na rachunek bankowy wskazany przez Villę Hubertus.

 9. Wynajmujący udostępnia Klientowi następujące formy płatności:

- w formie szybkiego przelewu w systemie internetowych płatności na stronie www.villahubertus.eu
- w formie tradycyjnego przelewu bezpośrednio na rachunek bankowy Wynajmującego
 

 1. W przypadku dokonania wpłaty w formie szybkiego przelewu, Klient otrzyma potwierdzenie dokonania wpłaty i rezerwacji po przyjęciu zlecenia płatności przez system internetowych płatności Sofort.

 2. W przypadku dokonania wpłaty przy pomocy tradycyjnego przelewu bezpośrednio na rachunek Wynajmującego, potwierdzenie dokonania wpłaty i rezerwacji zostanie przesłane przez pracownika Wynajmującego po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Wynajmującego.

 3. Wynajmujący nie odpowiada za zakłócenia wynikające z błędów leżących po stronie systemu płatności .

 4. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przechowanie przez Wynajmującego paragonu z kasy fiskalnej tytułem wpłaty zaliczki do dnia umówionego przyjazdu.

 5. Niedokonanie wpłaty wyznaczonej zaliczki przez Klienta w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania potwierdzenia rezerwacji, skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji o czym klient zostanie powiadomiony osobną wiadomością mailową na wskazany przez siebie adres e-mail.

 6. Przekroczenie wyznaczonego terminu wpłaty zaliczki może spowodować anulowanie rezerwacji, przy czym jeżeli rezerwacja została anulowana, a Klient dokonał wpłaty po terminie, zostanie On o tym poinformowany, a zaliczka po potrąceniu kosztów operacyjnych w wysokości 60,00 zł. zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od momentu anulowania rezerwacji na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

 7.  Wszelkie zmiany terminu dokonanych rezerwacji są możliwe jedynie za uprzednią zgodą Wynajmującego. W przypadku gdy zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest możliwa, pozostaje ona w mocy. Oferowana cena obejmuje wynajem określonego apartamentu w podanym terminie z  liczbą przebywających w nim osób, nie większą niż jest to przewidziane dla danego lokalu.

 8. Pozostałą do rozliczenia należność za pobyt Klient wpłaca w dniu przyjazdu, w momencie odbioru kluczy.

 9. Minimalny okres wynajmu wynosi jedna doba.

 10. Przy rezerwacji dla grup, osoba zawierająca umowę winna podać swoje dane osobowe, o ile nie zrobiła tego przy potwierdzeniu rezerwacji. Osoba zawierająca umowę w imieniu grupy, ponosi osobistą odpowiedzialność cywilną z tytułu realizacji umowy.

 11. Zgodnie z ustawą o podatku VAT Klient ma prawo żądać wystawienia przez Wynajmującego faktury VAT z tytułu świadczonej przez Wynajmującego usługi. Jednakże obowiązek wystawienia faktury VAT ciąży na Wynajmującym jedynie przez okres 3 miesięcy od momentu wykonania usługi na rzecz Klienta lub od momentu otrzymania przez Wynajmującego całości lub części wynagrodzenia uiszczonego przez Klienta.

 12. Zgodnie z powyższym Klient może zgłosić Wynajmującemu żądanie wystawienia faktury VAT w momencie dokonywania rezerwacji poprzez zaznaczenie odpowiedniego miejsca w formularzu internetowym, o którym mowa w §4 ust. 3 Regulaminu lub w innej formie w terminie określonym w ust. poprzedzającym (3 miesiące).

 13. Zaniechanie przez Klienta zgłoszenia żądania wystawienia faktury VAT w sposób i w terminach wskazanych w ustępach poprzedzających może skutkować odmową wystawienia faktury VAT przez Wynajmującego.

 14. W przypadku gdy Klient zgłosi żądanie wystawienia faktury VAT w sposób i w terminach wskazanych w ustępach poprzedzających, Wynajmujący wystawi taką fakturę w terminie nie dalszym niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę, w przypadku gdy żądanie wystawienia faktury zgłoszono do końca miesiąca, w którym wykonano usługę albo w terminie nie dalszym niż do 15 dnia od dnia zgłoszenia żądania, jeżeli zgłoszenie to zostało dokonane po upływem miesiąca od wykonania usługi. 

§5
Ceny za wynajem

 1. Obowiązujące ceny wynajmu pokoi i apartamentów podane są na stronie internetowej www.villahubertus.eu .

 2. Obowiązujące ceny za opłaty dodatkowe (sprzątanie końcowe, parking, zwierzęta, opłata,dostawka) podane są na stronie internetowej www.villahubertus.eu .

 3. Podane na stronie internetowej www.villahubertus.eu ceny wynajmu pokoi i apartamentów są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy.

 4. Podana w opisie apartamentu cena jest ceną brutto i obejmuje :

- Pobyt w apartamencie maksymalnej ustalonej dla niego ilości osób za jedną dobę,
- Koszt zużytych przez Gości mediów (energia, woda, gaz, ogrzewanie),
- Komplet pościeli i ręczników dla każdego z Gości,
- Opłatę rezerwacyjną,

 1. W przypadku chęci rezerwacji stanowiska postojowego, pobytu wraz ze zwierzętami lub innych usług prezentowanych na stronie internetowej Wynajmującego, Klient zobowiązany jest zaznaczyć wybraną usługę. Zostanie ona wówczas wliczona w oferowaną cenę.

   

§6
Przyjazd i wyjazd Klientów

 1. Klientów oczekujemy w dniu przyjazdu (tj. w dniu określonym jako początek wynajmu pokoju od godziny 14.00 i apartamentu od godziny 16:00 do 18:00 . Opuszczenie apartamentu przez Klienta w ostatnim dniu pobytu powinno nastąpić do godziny 10:00. Przekazanie kluczy oraz odbiór apartamentu przez przedstawiciela odbywa się zawsze w apartamencie po wcześniejszym zgłoszeniu przez Klienta i ustaleniu godziny odbioru.

 2. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych godzin przyjazdu i wyjazdu.

 3. Klient ma obowiązek informowania Villi Hubertus  o przyjeździe ze swoim zwierzęciem. Dla takich Klientów proponowane są apartamenty, w których przebywanie zwierząt jest dopuszczalne. Informacja o takich apartamentach umieszczona jest na stronie internetowej www.villahubertus.eu

 

§7
Normy obowiązujące podczas pobytu/Reklamacje

 1. Na stronie internetowej www.villahubertus.eu w opisie każdego apartamentu zamieszczone są informacje dot. maksymalnej dopuszczalnej ilości osób mogących przebywać w apartamencie oraz dopuszczalności przebywania w nim zwierząt. Klient zobowiązany jest do przestrzegania tych zasad, poszanowania dobra właścicieli apartamentu oraz przestrzegania ogólnie przyjętych norm porządku publicznego, w szczególności zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 06.00 dnia następnego. W przypadku przekroczenia liczby zamieszkujących osób, stwierdzenia dewastacji lub rażącego naruszania porządku publicznego, Wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu kosztów pobytu.

 2. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia pokoju lub apartamentu, tj. dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczaniu oraz przechowywania kluczy do apartamentu, tak aby nie miały do nich dostępu osoby postronne.

 3. Klient nie ma prawa podnajmować apartamentu osobom trzecim.

 4. W przypadku zastrzeżeń do stanu czystości apartamentu, bądź też stwierdzenia w apartamencie wad technicznych, Klient powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować Villę Hubertus  .

 5. Jeżeli Klient, po wykonaniu umowy lub w jej trakcie, dostrzeże wady w jej realizacji, jest uprawniony do złożenia reklamacji Wynajmującemu.

 6. Klient dokonując reklamacji jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko lub nazwę, dokładny adres zamieszkania lub siedziby oraz adres poczty elektronicznej, datę wykonania umowy, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego.

 7. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zakończenia wykonania umowy. Zgłoszenie reklamacji po tym terminie uprawnia Wynajmującego do pozostawienia jej bez rozpatrzenia.

 8. Reklamacje są rozpatrywane przez Villę Hubertus  najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.

 9. W przypadku uznania reklamacji przez Villę Hubertus ,obiekty te obniżą Klientowi cenę za przedmiot umowy proporcjonalnie do uciążliwości i wielkości wady lub zaproponuje inne rozwiązanie.

 10. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana.

 11. Wcześniejszy wyjazd lub późniejszy przyjazd Klienta nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części kosztów pobytu.

 12. Klient odpowiada za szkody wyrządzone w apartamencie z jego winy lub z winy osób zajmujących wraz z Nim wynajęty lokal.

 13. We wszystkich apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Apartamenty mogą być wyposażone w detektory dymu. Wywołanie alarmu przeciwpożarowego może spowodować obciążenie Klienta kosztami interwencji straży pożarnej lub firmy ochroniarskiej oraz kosztami pozostałych szkód związanych z wywołaniem alarmu przeciwpożarowego.

 14. Wynajmujący nie odpowiada za jakiekolwiek błędy (włącznie z błędami merytorycznymi i językowymi) oraz za jakiekolwiek przerwy (tymczasowe i/lub częściowe) w funkcjonowaniu strony internetowej www.villahubertus.eu związane z awarią, naprawą, uaktualnieniem lub konserwacją strony internetowej www.villahubertus.eu

 15. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione przez Klienta szkody, straty lub koszty, które nie wynikają w sposób bezpośredni z działań lub zaniechań Villi Hubertus i Apartamenty Alexa lub powstałe w wyniku działań siły wyższej.

 16. Odpowiedzialność Wynajmującego za szkody, straty lub koszty wynikające z zawinionych przez Wynajmującego działań lub zaniechań ogranicza się do wysokości równowartości całkowitego kosztu umowy.

 17. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za zjawiska zewnętrzne utrudniające korzystanie z Apartamentu, niezależne od Villę Hubertus i Apartamenty Alexa , w szczególności za prace budowlane (w tym remonty) wykonywane w sąsiednich lokalach lub pobliskich nieruchomościach, lub hałas spowodowany innymi przyczynami.

 18. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość poboru od Klienta w dniu przyjazdu kaucji w wysokości do 400zł. Kaucja, płatna w gotówce lub za pośrednictwem karty płatniczej, zostanie pobrana pierwszego dnia i zwrócona Klientowi ostatniego dnia pobytu, po przyjęciu apartamentu bez uwag. Za zgubienie kluczy do apartamentu Klient ponosi opłatę w wysokości 150zł.

 19. Zakazuje się używania grilla na balkonach oraz pozostawiania na terenie osiedla dzieci bez opieki dorosłych.

 20. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z naruszenia postanowień ujętych w ust. 19.

 21. W przypadku naruszenia zakazu używania grilla na balkonach, Klient odpowiada za pokrycie wszelkich wynikłych z tego powodu szkód, które poniesie Wynajmujący lub osoby trzecie.

§8
Rezygnacja lub brak przyjazdu Klienta/ Zmiany warunków umowy

 1. Informacje o zmianie lub rezygnacji z rezerwacji należy skierować do Wynajmującego w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty e-mail, faksem lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

 2. W przypadku anulacji rezerwacji wartość wpłaconej zaliczki nie jest zwracana.

 1. W przypadku anulacji w dniu przyjazdu Klienta lub w razie braku jego przyjazdu, Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty za pobyt w rezerwowanym terminie.

 2. Możliwość przeprowadzenia anulacji bez ponoszenia przez Klienta obciążeń, istnieje jedynie w sytuacji gdy Klient wskaże nowego Klienta na ten sam apartament i w tym samym terminie. W takim przypadku Klient otrzyma zwrot wpłaconej zaliczki.

 3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bądź zaoferowania Klientowi innego apartamentu w przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych  korzystanie z zarezerwowanego apartamentu nie jest możliwe. Jeśli zamienny apartament nie odpowiada oczekiwaniom Klienta, ma On prawo do odstąpienia od umowy wynajmu, a wpłacona zaliczka zostanie zwrócona w pełnej wysokości.

 4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bądź zaoferowania innego pokoju lub apartamentu również w przypadku, gdy w wyniku omyłki w danym okresie w zakresie tego samego apartamentu zawarta zostanie umowa z co najmniej dwoma Klientami. W takim przypadku odstąpienie od umowy jest równoznaczne z obowiązkiem zwrotu zaliczki Klientowi w pełnej wysokości. Jeśli zamienny apartament nie odpowiada oczekiwaniom Klienta, ma On prawo do odstąpienia od umowy najmu, a wpłacona zaliczka zostanie zwrócona w całości.

 5. W razie sporów mogących wyniknąć z realizacji umowy strony będą dążyć do ich polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia, strony poddadzą spór pod rozstrzygniecie właściwego rzeczowo sądu w Szczecinie.

 6. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się na stronie internetowej www.villahubertus.eu wprowadzania nowych pokoi i apartamentów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia te nie mają wpływu na ceny i inne warunki związane z umowami zawartymi przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 7. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi, zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o Prawach Konsumenta.

 

§9
Polityka ochrony prywatności/Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Wynajmujący – Firma Usługowo-Handlowa KLIJO, Villa Hubertus Agata Zaborowska.

 2. Inspektorem ochrony danych u Administratora danych osobowych jest Agata Zaborowska.

 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych jest następujący: imię, nazwisko, data urodzenia, seria oraz numer dowodu tożsamości, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, telefon.

 4. Wynajmujący może przetwarzać ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP w celu prowadzenia statystyki serwisu oraz wprowadzania usprawnień w serwisie.

 5. Wynajmujący na podstawie właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klienta w celu korzystania z usługi i dokonania rezerwacji oraz wykonania umowy, a także celem ich przekazania pracownikom Wynajmującego lub innym upoważnionym przez niego osobom odpowiedzialnym za proces wynajmu lokali.

 6. Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu, o którym mowa w ustępach powyższych, w szczególności na przekazywanie jego danych osobowych Wynajmującemu oraz pracownikom Wynajmującego lub innym upoważnionym przez niego osobom, o których mowa w ust. powyższym w celu realizacji umowy.

 7. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, w tym okres, w którym Wynajmujący uprawniony będzie do dochodzenia wszelkich roszczeń wobec Klienta z tytułu zawartej umowy. Powyżej wskazane okresy przechowywania danych nie wyłączają możliwości ich przechowywania przez Wynajmującego przez okres wymagany prawem, w szczególności w zakresie obowiązujących przepisów o rachunkowości oraz przepisów fiskalno -podatkowych.

 8. Wynajmujący zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klienta na warunkach określonych we właściwych przepisach powszechnie obowiązującego prawa, na bezpiecznych serwerach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, kodując je w toku powszechnie stosowanej, bezpiecznej procedury przesyłu danych.

 9. Wynajmujący zapewnia ochronę przekazanych przez Klienta danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach z zakresu ochrony danych osobowych.

 10. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia zakresu ich przetwarzania, przenoszenia, wnoszenia sprzeciwu odnośnie ich przetwarzania oraz do żądania zaprzestania ich wykorzystywania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 11. Klient ma prawo do złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych, które go dotyczą narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.

 12. Klient przyjmuje do wiadomości, że udostępnione przez niego dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom wskazanym ust. 6.

 13. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu dokonania rezerwacji i wykonania umowy.

 14. Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu, Klient akceptuje zasady zawarte w polityce ochrony prywatności opublikowane w serwisie.

 15. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na zasady zawarte w niniejszym paragrafie, proszony jest o nie korzystanie z usług oferowanych w ramach strony internetowej www.villahubertus.eu

 §10
Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie internetowej www.villahubertus.eu

 2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Klienta pod adresem internetowym www.villahubertus.eu również w wersji umożliwiającej jego pobranie.

 3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn Klientowi z zastrzeżeniem zapisów poniższych.

 4. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od momentu udostępnienia jego treści na stronie internetowej www.villahubertus.eu

 5. Rezerwacje złożone i umowy zawarte przed wejściem w życie zmian Regulaminu, są realizowane na podstawie zapisów treści Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia Rezerwacji.

 6. Właścicielem praw autorskich do treści prezentowanych pod adresem internetowym www.villahubertus.eu jest Wynajmujący.

 7. Zdjęcia umieszczane są na stronie internetowej www.villahubertus.eu w celach poglądowych i służą wyłącznie prezentacji wskazanych na nich apartamentów.

 8. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Usługach turystycznych, UŚUDE oraz w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych.

 9. Oryginalna, polska wersja niniejszego Regulaminu może zostać przetłumaczona na inne języki. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści lub interpretacji Regulaminu lub w przypadku niezgodności w tym w szczególności rozbieżności pomiędzy wersją polską Regulaminu oraz którąkolwiek z wersji językowych Regulaminu, punktem odniesienia jest wersja polska, która jest w stopniu określonym przez obowiązujące przepisy prawne, ostateczna i rozstrzygająca.

§11
Polityka Prywatności – akceptacja ciasteczek

 1. Strona www.villahubertus.eu korzysta z plików cookies.

 2. Wynajmujący informuje, iż pliki cookies czyli „ciasteczka” to małe pliki tekstowe, wysłane przez serwis internetowy i zapisywane na urządzeniu, z którego korzysta internauta. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych najczęściej pozwalają na zapisywanie tego typu pliku oraz jego późniejsze odczytanie przez serwer, który go utworzył. Ustawienia te mogą być zmienione zgodnie z preferencjami użytkownika. Należy jednakże pamiętać, że całkowite ich zablokowanie może ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji serwisu.

 3. Wynajmujący korzysta z plików cookies w celach statystycznych (analizowany jest ruch w serwisie i częstotliwość odwiedzania poszczególnych podstron, by możliwe było lepsze zrozumienie sposobu korzystania z serwisu przez Klientów i dzięki temu ulepszanie jego treści, zawartość i funkcjonalności) oraz funkcjonalnych (pliki cookies pozwalają zapamiętać osobiste ustawienia Klienta, np. takie jak język, wersja serwisu czy rozmiar czcionki, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z serwisu). Pliki cookies nie identyfikują w żaden sposób danych osobowych Klienta ani też nie mają wpływu na wykorzystywane przez niego oprogramowanie ani sprzęt.

 4. Część tego typu plików jest aktywnych tylko w momencie korzystania z przeglądarki (to tzw. cookies sesyjne). Część (czyli cookies stałe) jest przechowywana przez dłuższy czas po to, by wybrane przez Klienta ustawienia nie zostały utracone oraz by możliwe było identyfikowanie (na poziomie analizy ruchu w serwisie) Klientów nowych i powracających.

 5. Zmieniając ustawienia na poziomie przeglądarki internetowej, Klient może zapobiec lub ograniczyć zapisywanie tego typu plików bądź usunąć już istniejące. Szczegółowe informacje na temat tego, jak to zrobić, dostępne są w sekcji „Pomoc” w menu wykorzystywanej przeglądarki.

 

§12
Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

Zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowania tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. Działanie globalnej sieci Internet uzależnione jest od usług wielu podmiotów. Wynajmujący nie ma wpływu na działanie i dostępność Internetu, a komunikacja elektroniczna jest narażona na ingerencję osób trzecich. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Klient zaopatrzył swój komputer lub urządzenie mobilne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku. Wynajmujący ustawicznie podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo komunikacji z serwisem oraz usprawniające korzystanie z serwisu. Nie ma jednak możliwości całkowitego wyeliminowania ryzyka ingerencji osób trzecich. Wynajmujący informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Wynajmującego (np. ataki na jego witryny), jak i Klienta. Użytkownicy dokonujący za pośrednictwem sieci Internet tzw. "płatności elektronicznych" powinni w sposób szczególny chronić informacje zawierające dane o numerach rachunków bankowych, kart kredytowych przed ich ujawnieniem osobom trzecim.

przewodnik po okolicy
design by : LEMONPIXEL.pl •  booking by : HOTRES.pl